Teradata Express 15 on Amazon EC2

General
Enthusiast

Teradata Express 15 on Amazon EC2

Is it known about when Teradata Express 15 for Amazon EC2 might be available?  Thank you.